Katagoriler
 ESMA-YI HÜSNANIN SIRLARI (3)

FETTAH

Her güç işin önünü açıp kolaylık ve fetih veren, gerçek ilim kapılarını yarattıklarının yararına açan, onlara her türlü ilim ve feyiz alma imkanı sağlayan Allah demektir. Bu esmayı maddi manevi tıkanıp çaresiz kalanlara, işlerinin önü açılmayıp hep sekteye uğrayanlara çok büyük yararı vardır. Fettah esması ism-i azam sırrı taşır. Son Mehdi'de bu esma ism-i azam olarak açığa çıkar. Kutsi havarileri bile bu esma bereketiyle dünyanın dört bir yanına açılıp fetih bulurlar. Sufizm dünyasında yıllarca esma yaptığı halde bir sırra vukuf olmayan müritler bu adla Allahı zikrederlerse kısa zamanda acaip sırlara vukuf olmaya başlarlar. Garip sırların perdeleri yavaş yavaş kendilerine açılmaya başlar. Fettah esması; çok geniş dairede fetih getiren, engelleri kaldıran, büyüleyici özelliği olan kerametli bir esmadır. Bu isme mazhar olanların önlerindeki engeller neyse, Allah tarafından ortadan kaldırılır. Bilim insanları, talebeler, Sufizm yolunda bulunan salikler; işleri maddi manevi sekteye uğrayanlar Fettah adından yararlanabilirler. Adın tecellisi altında terbiye olanlara hiçbir şey güç gelmez. Binlerce işi, hiç yorulmadan, çok büyük bir keyifle yapabilme becerisini bu esma açığa çıkarmaktadır. Fettah esması yalnızca maddi sıkıntıları ortadan kaldıran bir isim değildir. Rüya perdelerini, yakaza perdelerini, gönül gözü perdelerini de ortadan kaldırıp açan çok dairede fetih yapan büyülü bir ism-i azam esmasıdır. Bu esmayı çalışanlar kısa sürede esmanın yararlarına tanık olurlar. "İnna fetehna leke fethan Mübina" ayetini (313,489)  defa zikredenlerde olaganüstü sırlar açığa çıkmaya başlar. Bütün kapalı kapılar birer birer açılır. Rüya ve yakaza alemlerinde sırlar açığa çıkar. Engel olan şey neyse -başarı, evlilik, rızk, hastalık, huzursuzluk, düşmanlıklar- yavaş yavaş ortadan kalkıp güzel bir ufka gelir. Bu ismin özellikle çok zeki fıtratlı öğrencilere  büyük yararları vardır. Kendi sahalarında olağanüstü açılım ve dönüşüm yaşamakta çok başarılı projelere imza atmakta bu ismin tecellisi önemli rol oynar. İlahi alemlerin ve kapalı kapıların açılmasınada sabır gerekir. Fettah adı azametli bir addır. Bu adın ışın tecellisi altında olan kimse kendi nefsini muhasebe edecek kudrete getirilir. Devam edenler, Allah'a yakınlaşma sırrını kavrarlar.  Adın ebcetsel sayı değeri:489/239121

 ALİM

 İlminin, bilgisinin sınırı olmayan her şeyi bilen Allah demektir.Bu isim özellikle öğretmen ve öğrencilere yarar sağlayan bir addır. Kavrama gücünün yükseğe çıkması bu ismi anmakla söz konusu olur. Bu esmanın kalbi nurlandırma hikmeti de vardır. Alim esmasına devam edenler zaman içerisinde çok büyük bir kavrama gücü elde ederler. Ruhani alemleri anlama algılama hassası kazanırlar. lim esmasına ilave olarak "Ya Allemel Guyup" kelimelerini de zikredenler kısa sürede kimi garip şeyleri görmeye başlar. Yakaza, rüya haliyle başlayan bu güzellikler esmayı zikredenin istidadına göre keşif dairesine doğru kayabilir. Öğrenci olanlar günde 150 defa bu adı anıp ders çalışmaya başlarlarsa çalıştıkları bilimde oldukça başarılı olmaya başlarlar. Her geçen gün kavrama güçleri artar. Alim esmasını çalışanlar her gün sabah ve akşam üçer kez: "Bismillahillezi la yadurru me'asmihi şey'ün fil ardı ve la fissema'  vehüves Semi'ul Alim"   derlerse, bütün belalardan ve musibetlerden Allah'ın yardımıyla korunurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:150/22500

 KABIZ

  Daraltarak sıkan, yoksun bırakan Allah demektir. Bu esmanın tecellisi sıkıntıların çok geniş dairelerinde kendini gösterir. Evrende sıkılma sıkıntı adına ne varsa bu esmanın tecellisiyle açığa çıkar. Bu esma Azrail Aleyhisselam ve avanesinin zikridir. Esmaya devam edenlere dokunalar felakete uğratılırlar. Hakkında dedi kodu edenlerin dilini bağlamada etkili bir esmadır. Virt olarak çekenlerede heybet meydana gelir. İnsanlar kendilerinden çekinir ve korkarlar. Virdi çeken cezbe ehliyse öfkeyle baktığı kimselerden her biri bir felakete yakalanır, sıkıntıdan sıkıntıya düşerler. Esmanın ebcetsel sayı değeri:903/815409

 BASIT

 Bağış ve ihsanının bolluğundan her ihtiyaç sahibinin önünü açan Allah demektir. Bu esma tıkanan kapıları açmak için oldukça etkilidir. Özellikle maddi manevi tıkalı kapıların önünü açmak için oldukça önemli bir esmadır. Ruhsal yönden sıkılan, deprasyon geçiren, bunalıma düşen sebepli sebepsiz yere sürekli içi daralan insanlara bu esma çok yararlıdır. Esmaya devam edenler bir iki hafta içinde esmanın etkisini görmeye başlarlar. İçlerine bir huzur ve sevinç duyarlar. Bu sevinç esmanın tecellisinin açığa çıkması neticesinde oluşur. Basıt esmasının tecellisiyle kalp gözü açılır. Bu esmanın yardımıyla kalp perdeleri aralanır. Sıkıntı içinde kıvranıp duran insanlar bu esmanın zikrine devam ederlerse kısa zamanda hayırlı bir netice alırlar. Bu da esmayı çalışanın inancı oranında meydana gelir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:72/5184

  HAFİD

 En yüce mertebeden en aşağı mertebeye indiren Allah demektir. Bu adın düşmanları perişan etmeye, onların hilelerine karşı korunmaya karşı büyk bir etkisi vardır. Bu esmaya devam edenlerin düşmanları zelil ve perişan edilirler. Zalim, azgın merhametsiz kimselerden sakınmak, onların insanlara yapacakları kötülüklerden korunmak için Allah'ın bu yüce adını anmakta büyük sırlar gizlidir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:1481/2.193.361

 RAFİU

 Dereceleri yükselten Allah demektir. Bu adı ananlar maddi manevi olarak yükseltilirler. Bu ad kolaylıkların ve yükseliş kapılarının anahtarıdır. Esmaya devam edenler fukaralıktan kurtulup halk içinde aziz olurlar. Bu isme devam edenler manevi yolculuklarında terakki ederler. Akranları arasında hatırı sayılır bir mertebeye getirilirler. Bu esmaya devam edenler zalimlerin şerlerine karşı korunurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:351/123201

 MUİZZ

 İstediğini aziz kılan, istediğine mülk, saltanat, şeref ve şan veren Allah demektir. Yoksul olan ve gücsüz çaresiz düşen kimseler için bu ad kurtuluş vasıtasıdır. Bu durumda olanlar bu adı anarlarsa güçsüzlükleri güce döner. Ayrıca insanlar arasında vakarlı, heybetli görünüşleriyle herkesin sevgi ve saygısını kazanırlar. Kalpleri ilahi ilhamla gıdalandır, hangi işe yönelseler hayırlı olan şey ilham yollu içlerine doğar, bu sayede her işte aziz olurlar. Esmanın ebcetsel sayı değeri:117/13689

 MÜZİL

 Güç ve kuvvetlerine güvenenleri zelil, mağlup ve perişan eden Allah demektir. Bu ad zalim ve şerlileri yola getiren onları zelil ve perişan edip izzetsiz duruma düşüren bir tecelliye sahiptir. Kendilerine düşmanlık edenlere karşı bu adı anıp dua okuyan kimse korunma altına alınır. Kendisine düşmanlık edenlerden her biri bir derde uğratılır. Gücüne, varlığına güvenerek halkı ezmeye çalışanlar ve düşmanlar bu esmaya havale edilirse sonları perişan olur. Her yerde rezil olacak bir belaya uğratılırlar. Özellikle düşmana karşı savaşan askerlere ve kolluk güçlerine düşmanlarla çatışmaya gireceklere bu esma çok büyük yarar sağlar. Bu adı ebcetsel sayı değeri kadar anıp düşmanla çatışmaya giren asker ya da kolluk gücü düşmanları mağlup ve perişan eder. Esmanın ebcetsel sayı değeri:770/592900

 SEMİ'

 Yarattığı alemlerdeki bütün varlıkları işten Allah demektir.Bu ad özellikle vaazlara ve öğretmenlere yararlı olan bir esmadır. Bir topluluk önünde konuşanlara büyük yararı vardır. Kulakları ağır iştenler bu esmaya devam ederlerse sorunlarından kurtulurlar. Kendinden geçerek bu ada devam edenler yaratılan alemlerdeki sesleri işitebilirler. Gayp aleminde bulunan ruhanilerle konuşabilirler. Esmanın ebcetsel sayı değeri:180/32400

 BASİR

 Yarattığı her şeyi gören Allah demektir. Bu yüce adı ananlara Allah bütün gizli işleri aşikar kılar. Rüya, yakaza ,ilham yollu pek çok sırra bu adın tecellisi ile ulaşılır. Cezbe sahibi olan biri bu adı söylemeye devam ederse dünyevi ve ruhani alemdeki sırlara vukuf olmaya başlar. Olacak olayları önceden görebilir. Gördüklerini anlatmadıkça kalp gözü açılmaya başlar. Basir esmasını virt olarak çekenelerin görme hassaları gün geçtikçe artmaya başlar. Görme kusurları ortadan kalkar. Gözlerine ilahi bir kudret ışını yerleşir. O kadar ki gözlerin ışıltısın bakılamayacak bir heybet meydana gelir. Basir esmasına aşık olanlara gizli dünyanın sekineleri akıp akıp gelirler. Olacak olaylara dair bilgi verirler. Bu isme devam edenler çok geniş dairedeki hadiselerin tümüne kolaylıkla vukuf olur. Ebcetsel sayı değeri:302/91204

  HAKEM

Her şeyi kusursuz, doğru olan; kaza ve kaderle her şeye hükmeden Allah demektir. Hakem ismi bilimlere hükmetme, sırları açığa çıkarıp yayma, başkaları üzerinde etkili olma tecellisini açığa çıkaran bir esmadır. Bu adı ananların sözleri her yerde geçerli olur ve kabul edilir. Özellikle öğretmenlere, avukatlara, idarecilere bu adın çok büyük bir yararı vardır. Hakim adı yalnız dünyevi değil ruhani alemleri de kapsayan bir esmadır. Bu adı ananlar ruhani alemlere de hükmedip söz geçirebilirler. Esmanın ebcetsel sayı değeri:68/4624 

ADL

 Gerçek bir adalet sahibi olan Allah demektir. Allah mutlak bir adalet sahibidir. Bütün hadiselerde bilinmedik bir adalet vardır. Herhangi bir konuda hüküm verme durumunda olanlara, hakimlere bu esmanın çok büyük yararı vardır. Zulme uğrayan kimseler bu esmaya devam ederlerse adil bir muamale ile karşılaşırlar. Esmaya devam ettikleri sürece de kimseye zulmetmezler. Adl ismi, İman Ali'nin (ra) ism-i azamlarından birisidir. Esmanın ebcetsel sayı değeri:104/10816

  LATİF

 Kullarına ihtiyaç duydukları şeyi ihsan eden Allah demektir. Bu esma ruhi bunalım, deprasyon, ruhi yıkım, çaresizlik, ümitsizlik, felaket ve hastalık içinde kıvranıp duranlara çok büyük yarar sağlayan bir tecelliye sahiptir. Bu esmaya devam edenler her türlü semavi arzi kazalardan korunurlar. Latif esmasının ruhanileri çeken toplayan azametli bir sırrı vardır. Bu esmaya devam edenler ruhani alemlerle irtibat kurabilirler. Sıkıntı içinde kalıp bunalıma düşenler bu adı zikir vasıtası kılarak dua ettiklerinde içinde bulundukları felaketlerden kurtarılırlar. Bu esmaya devam edenler oturmaları kalkmalarıyla oldukça kibar olurlar. Tıpta çaresiz kalınan hastalıklardan kurtulmada bu esmanın azametli bir sırrı vardır. Latif esması Mehdi Aleyhisselamın ism-i azam esmalarından biridir. Bu esmaya devam edenler hoşlarına gitmeyecek bir muamele ile karşılaşmazlar.

Kaderin kaza oklarını rüyalarında atlatma bereketine nail olurlar. Esmanın,belaları atmada, işleri kolaylaştırmada, rüya alemlerinde isteneni görmede çok büyük bir yararı vardır. Kim bu esmaya devam ederse ruhani alemle kolayca irtibat kurabilir, o alemlerdeki sırlara ulaşabilir. Bu adla yapılan dualar çok seri bir şekilde karşılık bulur. Bunalımlı felaketli anlarda bu ada sarılmak kurtuluşa vesile olur. Çok ağır bir hastalığa yakalananlar, zalim bir kimsenin zulmü altında inleyenler bu ada devam ederlerse bu hallerinden kurtulup feraha ererler. Bu ad öylesine şerefli ve büyülü bir addır ki bu ada başkaca esmayı ilave etmeden yalnızca bu adla Allah'ı zikredenler en şiddetli çaresiz  bir hastalık, keder, ıstırap, felaket içinde bulunsalar dahi Latif esmasının mucizevi tecelli ışınıyla sahil-i selamete çıkarılırlar. Yunus Aleyhisselamın denizden kurtarılışı gibi kurtarılırlar. Bu ad insanın üzerindeki ağırlığı alıp atmadan yana da çok esrarlı bir tecelliye sahiptir. Esmanın ebcetsel sayı değeri: 129/16641

 

Dr.Ferhat Özdemir

www.celcelutiye.com

 
  Copyright Celcelutiye.com © 2008 - 2014
Hersey Sevmekle Baslar..